Over het orkest

© Hineni Symfonie Orkest
© Hineni Symfonie Orkest

Stichting Hineni Symfonie Orkest

Het Hineni Symfonie Orkest verzorgd jaarlijks concerten in het voor- en najaar door heel Nederland. De stichting draagt tijdens deze concerten en tijdens samenwerkingen met u de doelstelling:

“De stichting heeft tot doel het belangeloos en op professioneel niveau spelen van muziek, met als doel onze verbondenheid met Israël als Gods volk uit te dragen, het publiek een grotere verbondenheid met het Joodse volk te laten ervaren en zo indirect en direct het Joodse volk te bemoedigen. We collecteren voor Joodse doelen, in eerste instantie het Hineni centrum in Jeruzalem.”

“Wij kunnen niet meer goed maken wat het Joodse volk is aangedaan, maar we kunnen het wel steunen waar dit mogelijk is!”

© Alida Stuut
© Alida Stuut

Musici

De musici van het Hineni Symfonie Orkest zijn professionele musici, afgestudeerde conservatoriumstudenten, studeren momenteel aan het conservatorium of zijn getalenteerde amateurs met minimaal D-niveau.

Beloningsbeleid musici

De muzikanten ontvangen geen honorarium, maar uitsluitend reiskostenvergoeding om zo veel mogelijk het Hineni Centrum in Jeruzalem (Israël) te kunnen ondersteunen. Dit is opgenomen in artikel 4 lid 6 van de statuten van Stichting Hineni Symfonie Orkest.

“U roept mij Heer. Hier ben ik, Hineni, ik uw knecht. Ik luister, aan U toegewijd, toegewijd aan wat U zegt” – Anton Chardon

Artistiek leider: Lubertus Leutscher

Samenstelling bestuur

Voorzitter Leo van Koesveld
Secretaris Marijke Terlouw
Penningmeester Jan van Unen
Algemeen lid Bert van den Burg
Algemeen lid Lex Wind
© Chris van Beek
© Chris van Beek

Beleidsplan

Hiervoor verwijzen wij naar hetgeen onder de doelstelling van de stichting is opgenomen.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten (artikel 4 lid 6 van de statuten).

Doelstelling

Volgens artikel 2 lid 1 van de statuten heeft de stichting ten doel: het belangeloos en op professioneel niveau spelen van muziek, met als doel onze verbondenheid met israel als Gods volk uit te dragen en direct casu quo indirect het Joodse volk te bemoedigen, met als grondslag de Bijbels als Gods onfeilbare Woord en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

In artikel 2 lid 2 is geregeld dat de stichting haar doel tracht te verwezenlijken door het organiseren van concerten, waarbij het programma ten doel heeft meer verbondenheid met het Joodse volk te genereren en door het collecteren voor geschikte Joodse doelen, in eerste instantie, maar niet met uitsluiting van andere Joodse doelen, het Hineni Centrum in Jeruzalem dat zich ontfermt over Joodse slachtoffers van antisemitisme, intimidatie en terreur.

© Chris van Beek
© Chris van Beek

Jaarverslag 2016

In 2016 heeft het Hineni Symfonie Orkest zes concerten gegeven in de volgende plaatsen: Apeldoorn, Dordrecht, Amsterdam, Amersfoort, Ede en Katwijk.

Alle concerten werden door haar zelf georganiseerd.
Het financieel resultaat over 2016 is sterk verbeterd t.o.v. dat over 2015. Voor een nadere specificatie hiervan wordt verwezen naar het Financiële jaarverslag.

Aan de doelstelling van de stichting kon worden voldaan. Over 2016 werd € 7.290 afgedragen aan het Hineni Center Jerusalem, onder maar als gevolg van de tijdens de concerten gehouden collecten voor dit doel.
Naar verwachting zal het financieel resultaat over 2017 licht verbeteren.

Download: Financiële jaarverslag 2016

KvK-nummer: 52 36 18 29
Rekeningnummer: NL87 RABO 0102 4286 46
Anbi: Het Hineni Symfonie Orkest is een culturele anbi, giften aan de stichting kunnen Daarom voor 125% voor de belasting worden afgetrokken.

Komende evenementen

 • za
  02
  dec
  2017

  Concert in "De Ark"

  Het Kerkestuk 1 - Reeuwijk
 • za
  21
  apr
  2018

  Concert met Teun van de Steeg

  Simonsplein 25 - Doetinchem
 • za
  02
  jun
  2018

  Concert met het koor "'That's Life"

  Almere