Stichting Hineni Symfonie Orkest verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
  • De door bezoekers, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie
  • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens
Hineni Symfonie Orkest houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die deelgenomen hebben aan een activiteit die door Hineni Symfonie Orkest is georganiseerd, zich hebben opgegeven voor een van de producten van Hineni Symfonie Orkest of (als vrijwilliger) bij een onderdeel van ons werk betrokken zijn, maar geen donateur zijn. Hineni Symfonie Orkest is een stichting die haar relaties via concerten en acties en oproept om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van Hineni Symfonie Orkest wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website, wanneer u zich aanmeldt voor een van onze concerten, activiteiten, of acties en wanneer u zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. Ook kan persoonlijke werving plaatsvinden via een bezoekersformulier bij een concert, een telefoongesprek of dergelijke. Hineni Symfonie Orkest kan van tijd tot tijd gebruikmaken van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, bestelling, deelname). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor periodieke machtigingen via onze website werken wij samen met betalingsprovider Sisow. Om de machtiging bij uw bank tot stand te brengen, worden hierbij persoonsgegevens uitgewisseld met Sisow. Hineni Symfonie Orkest heeft een ANBI-erkenning voor goede doelen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan het secretariaat van HSO: schriftelijk, per e-mail: info@hinenisymfonieorkest.nl. Hier u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. HSO is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de vice-voorzitter lexwind@hinenisymfonieorkest.nl. De administratieve procedure verloopt als volgt:

  1. U dient een schriftelijk verzoek als hiervoor vermeld.
  2. Die gegevens worden vergeleken met die in onze administratie
  3. Indie die overeenkomen, worden uw gegevens binnen 3 maanden verwijderd.
  4. U ontvangt van Hineni Symfonie Orkest een mail met het bericht ‘hierbij delen wij u mede, dat wij volgens uw verzoek van d.d. ………… al uw opersoonsgegevens per d.d. ……. uit onze administratie hebben verwijderd.’

E-mail
Wanneer u als donateur of informatie-aanvrager uw e-mailadres aan HSO hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Hineni Symfonie Orkest maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Hineni Symfonie Orkest haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen

Afmelden e-mail nieuwsbrieven
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij het secretariaat van Hinei Symfionie Orkest, schriftelijk per e-mail: info@hinenisymfinieorkest.nl

Contact met donateurs en relaties
Hineni Symfonie Orkest informeert haar donateurs en relaties over haar werk via de krant Israël Aktueel (van Christenen voor Israel), nieuwsbrieven en bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Hineni Symfonie Orkest te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Cookies: Hineni Symfonie Orkest gebruikt op haar website cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden bewaard om bijvoorbeeld te onthouden welke pagina’s u in de webshop of op de website heeft bekeken. Daarbij worden er ook cookies geplaatst van een social media plug-in, die het delen van de pagina voor op social media mogelijk maakt.

Tevens werken we met Google Analytics om te kunnen inzien hoeveel mensen onze website en webshop bezoeken en op welke manier, zodat de website en webshop verbeterd kunnen worden. Uw IP-adres wordt door Google Analytics automatisch omgezet in een anoniem nummer wat niet te herleiden is naar u als persoon. De instellingen zijn zodanig afgesteld dat alle informatie anoniem opgeslagen wordt en niet gedeeld wordt met derden.

Beveiligingscertificaat: Onze website is beveiligd met een zogenaamd SSL-certificaat, waarmee het invullen en verzenden van gegevens via onze formulieren beveiligd plaatsvindt. Door het beveiligingscertificaat is het niet mogelijk om het e-mailverkeer of gegevens die via de website worden verstuurd te onderscheppen.

Onze website is beveiligd met een zogenaamd SSL-certificaat, waarmee het invullen en verzenden van gegevens via onze formulieren beveiligd plaatsvindt. Door het beveiligingscertificaat is het niet mogelijk om het e-mailverkeer of gegevens die via de website worden verstuurd te onderscheppen.

Beveiliging: Hineni Symfonie Orkest heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoons-gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens in te zien, te wijzigen of een verzoek in te dienen om de gegevens te verwijderen. Hierop zijn echter wel enkele verplichtingen die de Nederlandse wetgeving ons verplicht om bepaalde informatie voor een periode te bewaren.

Sisow: Deze tussenpartij ontvangt de betaalrekeningen (rekeningnummer), betaaldatum en –tijd, het bedrag en schrijven dit over naar de rekening van Hineni Symfonie Orkest. Sisow regelt dus de betalingen vanaf de klant naar Hineni Symfonie Orkest met de betaalmethode IDeal.

Vragen over privacybeleid.
Hineni Symfonie Orkest houdt zich het recht voor / heeft het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze coördinator gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens
Vragen / opmerkingen kunt u richten aan info@hinenisymfonieorkest.nl.
Klachten kunt u richten aan de vice-voorzitter lexwind@hinenisymfonieorkest.nl

Versie 1.1 – Woensdag 9 januari 2019