ANBI en bestuur

ANBI

Stichting Hineni Symfonie Orkest (HSO) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan HSO een aftrekpost vormen op de belastingaangifte van de gever. Dit uiteraard binnen de regels die hiervoor gelden. Aangezien HSO beschouwd kan worden als een culturele instelling kunt u uw giften voor 125% in mindering brengen. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen dit zelfs voor 150% doen. Het RSIN of fiscaal nummer van HSO is 850410587


Voorzitter

Voorzitter Leo van Koesveld
Leo van Koesveld


Vice-voorzitter

Algemeen lid Lex Wind
Lex Wind


Secretariaat

Vacant


Penningmeester

Penningmeester Dirk Korf

Dirk Korf


Public Relations

Martin de Jong


Beleidsplan

Hiervoor verwijzen wij naar hetgeen onder de doelstelling van de stichting is opgenomen.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten (artikel 4 lid 6 van de statuten).

De muzikanten ontvangen geen honorarium, maar uitsluitend reiskostenvergoeding om zo veel mogelijk het Hineni Centrum in Jeruzalem (Israël) te kunnen ondersteunen. Dit is opgenomen in artikel 4 lid 6 van de statuten van Stichting Hineni Symfonie Orkest.

Doelstelling

Volgens artikel 2 lid 1 van de statuten heeft de stichting ten doel: het belangeloos en op professioneel niveau spelen van muziek, met als doel onze verbondenheid met Israël als Gods volk uit te dragen en direct casu quo indirect het Joodse volk te bemoedigen, met als grondslag de Bijbels als Gods onfeilbare Woord en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

In artikel 2 lid 2 is geregeld dat de stichting haar doel tracht te verwezenlijken door het organiseren van concerten, waarbij het programma ten doel heeft meer verbondenheid met het Joodse volk te genereren en door het collecteren voor geschikte Joodse doelen, in eerste instantie, maar niet met uitsluiting van andere Joodse doelen, het Hineni Centrum in Jeruzalem dat zich ontfermt over Joodse slachtoffers van antisemitisme, intimidatie en terreur.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2018

In 2018 heeft het Hineni Symfonie Orkest (HSO) zes concerten gegeven in de volgende plaatsen: Doetinchem, Apeldoorn, Drachten, Almere, Tholen en Urk.
De concerten in Doetinchem, Almere en Urk werden door HSO zelf georganiseerd, de overige concerten werden gegeven op uitnodiging.

Het financieel resultaat over 2018 is verbeterd in vergelijking met 2017. Dit is veroorzaakt door enerzijds een verbetering van de opbrengsten van de concerten en anderzijds door een ontvangen legaat. Voor een nadere specificatie hiervan wordt verwezen naar het Financiële jaarverslag.

Aan de doelstelling van de stichting kon worden voldaan. Over 2018 werd € 4.700 afgedragen aan het Hineni Center Jerusalem, onder maar als gevolg van de tijdens de concerten gehouden collecten voor dit doel.

Naar verwachting zal het financieel resultaat over 2019 enigszins lager uitvallen ten opzichte van dat in 2018.

Download het financieel jaarverslag 2018

Verslag 2019

In haar vergadering van 27 juni 2020 heeft het bestuur besloten om de publicatie van de jaarcijfers over het boekjaar 2019 te publiceren op of voor 31 oktober 2020. Onze stichting mag hier vanwege de coronacrisis conform de publicatie hierover van de belastingdienst gebruik van maken. Wij hebben deze maatregel moeten nemen omdat onze penningmeester genoemde ziekte aan den lijve heeft ervaren en hierdoor in tijdnood is gekomen om de jaarcijfers over 2019 tijdig gereed te krijgen. Als u hier vragen over hebt kunt u contact opnemen met onze penningmeester de heer Dirk Korf onder nummer 06-51707507.

KvK-nummer: 52 36 18 29
Rekeningnummer: NL87 RABO 0102 4286 46
E-mailadres: info@hinenisymfonieorkest.nl
Telefoonnummer: 033-2458824

Komende evenementen

Geen komende evenementen