ANBI en bestuur

ANBI

Stichting Hineni Symfonie Orkest (HSO) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan HSO een aftrekpost vormen op de belastingaangifte van de gever. Dit uiteraard binnen de regels die hiervoor gelden. Aangezien HSO beschouwd kan worden als een culturele instelling kunt u uw giften voor 125% in mindering brengen. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen dit zelfs voor 150% doen. Het RSIN of fiscaal nummer van HSO is 850410587


Voorzitter

Algemeen lid Lex Wind
Lex Wind


Secretaris

Vacant


Penningmeester

Penningmeester Dirk Korf

Dirk Korf


Public Relations

Martin de Jong


Orkestmanager

Jozef Rouschop


Beleidsplan

Hiervoor verwijzen wij naar hetgeen onder de doelstelling van de stichting is opgenomen.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten (artikel 4 lid 6 van de statuten).

De muzikanten ontvangen geen honorarium, maar uitsluitend reiskostenvergoeding om zo veel mogelijk het Hineni Centrum in Jeruzalem (Israël) te kunnen ondersteunen. Dit is opgenomen in artikel 4 lid 6 van de statuten van Stichting Hineni Symfonie Orkest.

Doelstelling

Volgens artikel 2 lid 1 van de statuten heeft de stichting ten doel: het belangeloos en op professioneel niveau spelen van muziek, met als doel onze verbondenheid met Israël als Gods volk uit te dragen en direct casu quo indirect het Joodse volk te bemoedigen, met als grondslag de Bijbels als Gods onfeilbare Woord en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

In artikel 2 lid 2 is geregeld dat de stichting haar doel tracht te verwezenlijken door het organiseren van concerten, waarbij het programma ten doel heeft meer verbondenheid met het Joodse volk te genereren en door het collecteren voor geschikte Joodse doelen, in eerste instantie, maar niet met uitsluiting van andere Joodse doelen, het Hineni Centrum in Jeruzalem dat zich ontfermt over Joodse slachtoffers van antisemitisme, intimidatie en terreur.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2020

Het concertschema van het kalenderjaar 2020 is grotendeels beïnvloed door de corona-maatregelen. Voor het hele jaar waren er 5 concerten en diverse repetities gepland. Helaas is alleen het concert op zaterdag 7 maart in Eindhoven nog net doorgegaan. Daarna ging alles “op slot” en mochten er geen concerten meer worden gegeven.
De repetities zijn meestal wel doorgegaan, waarbij steeds rekening gehouden moest worden met de corona-voorschriften. Dus aftand houden, goed ventileren en steeds handen wassen.
Al met al dus een vreemd jaar. Maar onze ‘nieuwe’ dirigent Ilia Belianko heeft toch steeds naar mogelijkheden gezocht om te musiceren en ‘iets’ voor de achterban te doen. Zo mochten we in december 2020 in Bennekom een Kerstgroet opnemen, die we naar onze achterban en de media hebben gestuurd. Natuurlijk staat deze ook op onze website.
Voor het financieel resultaat over 2020 verwijzen wij u naar het Financiële jaarverslag. Ook over 2020 mochten we weer een belangrijke financiële afdracht doen aan de gaarkeuken van het Hineni Center Jerusalem.

Download het financieel jaarverslag 2022

Download ANBI Publicatie

KvK-nummer: 52 36 18 29
Rekeningnummer: NL87 RABO 0102 4286 46
E-mailadres: info@hinenisymfonieorkest.nl

Komende evenementen

Geen komende evenementen